هر كس به خدا توكل كند، خداوند هزينه او را كفايت مى كند و از جايى كه گمان نمى برد به او روزى مى دهد. پیامر(ص)
دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠

اخبار ستادي اخبار بانوان    

.

.