هر كس به خدا توكل كند، خداوند هزينه او را كفايت مى كند و از جايى كه گمان نمى برد به او روزى مى دهد. پیامر(ص)
دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨

اخبار ستادي اخبار بانوان    

.

.